FpU fra A til Å

Adopsjon: FpU mener alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre uavhengig av samlivsform og seksuell legning. Videre vil vi endre dagens regelverk slik at par som har oppfylt alle krav skal kunne stå på liste for det nasjonale adopsjons programmet i mer enn et år

Aktiv dødshjelp: FpU mener at terminalt syke pasienter skal få muligheten til å avslutte livet på en verdig og god måte. Derfor er FpU for aktiv dødshjelp i kontrollerte og verdige former.

Alkohol og tobakk: FpU ønsker en liberalisering av alkohol- og tobakkspolitikken med reduserte avgifter, avskaffelse av monopoler og økt tilgjengelighet gjennom lengre salgstider og reduserte aldersgrenser.

Arbeid: FpU vil redusere reguleringer som hindrer arbeidsmuligheter, inkludert fjerning av arbeidsgiveravgiften, og fremmer større fleksibilitet i arbeidslovgivningen for å inkludere flere i arbeidslivet.

Avgifter: FpU står prinsipielt imot avgifter og ideen om at avgifter skal brukes for å styre tilbud og etterspørsel etter politiske preferanser.

Avtalefrihet: FpU mener at individer skal ha friheten til å inngå avtaler fritt uten lovfestede begrensninger. FpU vil fjerne mange av de eksisterende restriksjonene for å fremme dette.

Anbud: FpU mener konkurranse og anbud er positive virkemiddel for å få bedre tjenester ut av de pengene som brukes. Det viktigste er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som tilbyr den.

Bilpolitikk: FpU ønsker å fjerne flere bilrelaterte avgifter og gebyrer for å gjøre bilhold mer økonomisk tilgjengelig og fremme større valgfrihet i transportsektoren.

Bompenger: FpU vil avskaffe alle bompengestasjoner i Norge. Bompenger er ineffektivt og rammer veldig tilfeldig. Vi mener at når Norge har så høye bil- og veiavgifter som i dag så kan ikke bompenger innkreves i tillegg.

Buss: FpU mener busstilbudet bør styrkes, spesielt i byene. Det skal være enkelt for unge mennesker å komme seg rundt og busstilbudet er viktig. FpU vil spesielt styrke busstilbudet på kveldstid og i helgene, samt ønsker flere nattbusser.

Bolig: FpU vil fjerne byggemonopolet og doble tilskuddet til utbyggerne slik at det er mulig å bygge flere boliger på kortere tid. FpU mener at løsningen til boligkrisen er å fjerne politiske reguleringer og hindringer som fungerer mot sin hensikt. Kommunene må også ta frem JA-stempelet og finne arealer til boliger.

Bistand: FpU mener frihandel er den beste måten for Norge å skape langsiktig økonomisk vekst for utviklingsland. FpU ønsker derfor å avskaffe all statlig u-hjelp, og heller øke importen fra fattige land. FpU vil begrense bistanden til kun å omfatte ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner.

Casino: FpU vil åpne for casinoer i Norge. Staten skal ikke blande seg inn i hvordan frie mennesker lever livene sine og hvordan de bruker sine egne penger.

Demokrati: FpU er tilhenger av et konstitusjonelt demokrati. Beslutninger som fattes i folkevalgte organer skal bygge på landets grunnlov og sette grenser for politisk styring av enkeltmennesker.

Dyrevelferd: FpU mener at dyr fortjener å ha det godt. Dyremishandlere skal fratas retten til å ha dyr og straffes med fengsel. FpU er for et nasjonalt dyrepoliti og ønsker å forby import av halal- og kosherkjøtt som er slaktet uten bedøvelse.

Eiendomsrett: FpU verdsetter eiendomsretten og er imot ekspropriasjon med unntak av tilfeller hvor det er nødvendig for liv og helse.

Eiendomsskatt: FpU vil forby kommuner å kreve inn eiendomsskatt. Vi mener det er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer de med lavest inntekt, spesielt studenter som vil inn på boligmarkedet og minstepensjonister. Ett hus skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Eldreomsorg: FpU vil ha kvalitet i eldreomsorgen. Vi mener at bestemor skal få velge hvor hun skal bo, når hun skal legge seg, hva hun skal spise og alt annet hun gjør. Både private og offentlige sykehjem skal være likestilte når det gjelder finansiering, slik at bestemor fritt kan velge hvor hun vil bo når hun trenger hjelp uavhengig av hvem som leverer tjenesten.

Energi: FpU mener det er nødvendig med økt kraftutbygging og satsing på nye energikilder. Kjernekraft blir fremtidens energikilde og vi ønsker at Norge skal bygge ut kjernekraft. Videre ønsker vi å fortsette leting av norsk olje og gass ettersom dette er en viktig energikilde for hele kontinentet.

EU: FpU sier tydelig nei til norsk medlemskap i EU. FpU mener at norsk politikk skal bestemmes i Norge av norske folkevalgte politikere, ikke byråkrater i Brussel. Å stå utenfor EU er viktig for demokratiets skyld, men det er også på grunn av demokratiet at FpU er for en folkeavstemning slik at det skal være det norske folket som avgjør.

EØS: FpU støtter EØS-avtalen. For FpU er det viktig med frihandelsavtaler som sikrer norsk næringsliv tilgang til større markeder. EØS-avtalen har vært utrolig viktig for det norske næringslivet og andelen av vår eksport til det europeiske markedet viser tydelig at vi er avhengig av markedstilgang til det europeiske kontinentet.

Folkehelse: FpU mener at frihet for den enkelte skal gå foran hensynet til folkehelsen, og kan kun unntaksvis brytes dersom storsamfunnets liv og helse er i fare.

Fengsel: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. Vi vil også redusere standarden i høysikkerhetsfengsler. FpU vil ha private fengsler og belønne de fengslene som klarer å rehabilitere flest mulig. FpU mener det er uakseptabelt at mangel på fengselsplasser gjør at kriminelle går fri, og ønsker å bygge ut fengselskapasiteten.

Fengselsstraff: FpU ønsker å heve straffene, spesielt for volds- og seksualforbrytelser. FpU vil heve maksstraffen fra 21 år til 50 år. FpU er i tillegg motstandere av permisjon og prøveløslatelse for kriminelle.

Feriepenger: FpU vil avvikle feriepengeordningen og mener det er feil at arbeidstaker skal holde tilbake lønnen din fordi staten har bestemt det. 

Flyktninger: FpU ønsker å hjelpe flyktninger i nærområdene, dette fordi at man kan hjelpe mange flere for samme krone sammen med en rekke andre fordeler. Det er ca 100 millioner mennesker på flukt og Norge hjelper ingenting ved å ta imot noen få tusener i året, vi kan derimot gjøre en forskjell om vi bruker tilsvarende sum på nærområdene og hjelpe hundretusener.

Folkeavstemninger: FpU er mot at politiske organer skal ha anledning til å fatte vedtak som krenker enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FpU er positive til økt bruk av folkeavstemninger i politiske saker.

Forsvarspolitikk: FpU mener at det er viktig å opprette et forsvar med tilstrekkelig kapasitet og militærevne til å beskytte vitale, norske interesser, samt delta i nødvendige operasjoner med allierte. Forsvaret mener vi må ha et sterkt og profesjonelt forsvar med vervete styrker, og vi vil beholde verneplikten.

Formueskatt: FpU vil fjerne formuesskatten da den er en dobbeltbeskatning og hemmer verdiskapning.

Frihet: FpU definerer frihet som fravær av tvang. FpU har fire grunnleggende frihetsprinsipper: retten til liv, eiendom, ytringsfrihet og trosfrihet. Uttrykket «Min frihet slutter der din begynner» er vår leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sine egne liv, så lenge det ikke går ut over andre.

Fritt skolevalg: FpU mener at det er du som vet best hvor du vil gå på skole, og vi vil derfor ha fritt skolevalg over hele landet. Du skal også kunne gå på skole i et annet fylke.

Frikortgrensen: FpU vil øke frikortgrensen til 250.000 kroner.

FN: FN må bli mer effektivt, fokusert og mindre byråkratisk. Organisasjonen bør konsentrere seg om konfliktforebyggende og fredsskapende arbeid, samt arbeid knyttet til beskyttelse av menneskerettigheter.

Førerkort klasse B: FpU ønsker å innføre en ny førerkortklasse B- (B minus) for 16-åringer. Istedenfor å kjøre mopedbiler som er utrolig farlige burde 16-åringer kunne kjøre en bil med sperre på 60 km/t.

Gen- og bioteknologi: Den stadig akselererende utviklingen innenfor gen- og bioteknologi har gitt oss mange nye medisiner, mat og behandlingsmetoder som kan bidra til å forlenge og forbedre menneskers liv. FpU er svært positive til bruk av gen- og bioteknologi, og ønsker at lovverket skal ha en liberal holdning overfor de muligheter gen- og bioteknologien gir.

Handel: En rekke restriksjoner for handelsnæringen må liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Næringens rammebetingelser bør forenkles blant annet gjennom færre regler, skjemaer og lavere avgifter.

Helsevesen: Det offentlige klarer ikke løse alle utfordringene i helsevesenet alene. FpU mener derfor at helsevesenet bør konkurranseutsettes, og at offentlige, ideelle og private helsetilbydere skal likestilles for å sikre innbyggerne rask behandling av høy kvalitet. Det viktigste for FpU er ikke hvem som tilbyr hjelpen, så lenge hjelpen er god.

Høyere utdanning: FpU ønsker en delfinansiering av høyere utdanning, med fokus på økonomisk lønnsomme studieprogrammer og større frihet for utdanningsinstitusjoner til å tilpasse tilbud til markedets behov.

Idrett: FpU mener at idrett og frivillighet er veldig viktig og at deres innsats er uvurderlig. Vi ønsker å gi idrettslag bedre økonomiske vilkår og fjerne moms på alt av frivillig arbeid.

Innvandring: FpU er prinsipielt for fri innvandring, men erkjenner at dette ikke er forenlig med en velferdsstat og ønsker en full innvandringsstopp, som ikke er av arbeidsmessig art. FpU mener også at det stilles strengere krav til forsørgerevne for å hente familiemedlemmer.

Innovasjon og næringsliv: FpU vil fjerne unødvendige hindringer for næringslivet og støtter en politikk som legger til rette for økt verdiskaping gjennom mindre statlig inngripen og mer privat initiativ. Videre vil FpU gjeninnføre næringsfrihet som en grunnlovsparagraf.

Jernbane: Jernbanen er avgjørende for person- og godstransport der det er økonomisk grunnlag for dette. Moderne spor, høy kapasitet og hastighet vil gjøre toget til et mer attraktivt transportmiddel enn i dag. Derfor ønsker vi å kutte vedlikeholdsetterslepet og åpne opp for mer konkurranse i jernbanesektoren.

Jobbskaping: FpU fokuserer på å redusere hindringer for ansettelse gjennom lavere arbeidsgiveravgift og færre reguleringer, for å stimulere til flere jobber og høyere sysselsetting.

Kapitalisme: FpU mener kapitalisme er frihet satt i system og at kapitalisme er forutsetningen for at alle mennesker kan leve frie og selvstendige liv. FpU er en sterk forsvarer og tilhenger av kapitalismen fordi kapitalismen har løftet menneskers levestandard til høyder man ikke engang kunne drømme om før. Kapitalisme gir friheten og motivasjonen til å skape verdier.

Klimapolitikk: FpU motsetter seg klimapolitikk som innebærer høye skatter og avgifter. Videre mener FpU at man må prioritere de klimatiltakene som har dokumentert størst effekt og at norsk olje og gass er en del av løsningen, ikke problemet.

Kollektivtrafikk: For mange unge er kollektivtransport eneste mulighet til å komme seg rundt. FpU vil bygge ut tog, buss og bane, spesielt i de store byene og sørge for en bedre kollektivtrafikk. På kveldstid og i helgene er det behov for et bedre kollektivtilbud og nattåpne busser og tog.

Kvotering: Kvotering er diskriminering. FpU er motstander av enhver form for kvotering, ettersom det motarbeider likestilling. FpU mener den som er best kvalifisert skal få jobben uansett hudfarge, religion, kjønn eller legning.

Kvoter: FpU vil i prinsippet ha fri flyt av varer og tjenester. Så lenge dagens kvoteordning eksisterer bør de norske kvotene for avgiftsfri import av øl, vin og brennevin økes og gjøres like de kvotene som gjelder for privat avgiftsfri import av alkoholholdige drikkevarer mellom EU-land. Det vil si at hver nordmann kan ta med ti liter sprit, 20 liter hetvin, 90 liter vin og 110 liter øl til eget forbruk.

Kulturelle skolesekken: FpU vil legge ned den kulturelle skolesekken fordi det er sløsing av offentlige midler og gir lite læringsutbytte til elever. Elever kan heller få en annen kulturutdypning gjennom andre fag.

Landbruk: FpU mener at den beste måten å hjelpe bønder på ikke er å gjøre de avhengig av staten gjennom subsidier, men heller gi store skatte- og avgiftskutt som gjør at økonomien går rundt. Det er store kostnader innen landbruket som kan forminskes ved å kutte eller fjerne avgifter.

Lofoten: FpU vil tillate oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Liberalisering: FpU støtter en omfattende liberalisering på flere områder, inkludert marked, arbeidsliv, og rusmiddelpolitikk, for å fremme individuell frihet og redusere statlig inngripen.

Lærlinger: FpU ønsker flere lærlingplasser slik at de som starter på yrkesfaglig utdanning også får muligheten til å avslutte utdanningen ved å være lærlinger og ta fagbrevet. FpU vil pålegge offentlige institusjoner å ta inn lærlinger. FpU ønsker også å fjerne arbeidsgiveravgiften som bedriftene betaler for å ansette lærlinger. Lærlingstilskuddet må økes ytterligere, og unødvendig teori må fjernes.

Markedstilgang: FpU ønsker å øke tilgangen til markedene ved å redusere reguleringer og støtte fri konkurranse.

Media: Et av de viktigste kjennetegnene til et fritt og demokratisk samfunn, er at media får lov til å arbeide uten noen form for offentlig innblanding og kontroll. Friheten og demokratiet er i fare hvis mediene ikke får utvikle seg fritt for offentlig styring. For å sikre en mest mulig objektiv og uavhengig presse, må pressestøtten fjernes og NRK selges på det private markedet.

Monarki: FpU er tilhenger av et konstitusjonelt monarki som anerkjenner en nedarvet monark som statsoverhode. FpU mener dette systemet bidrar til et stabilt styresett og at et statsoverhode er samlende for hele nasjonen.

NATO: FpU mener at fundamentet i Norges forsvarspolitikk er NATO-samarbeidet og at landets forsvar må organiseres ut fra dette.

Narkotika: FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av narkotika bør bli behandlet som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere og regulere omsetning av alle former for narkotiske stoffer.

Næringspolitikk: FpU vil redusere statlig eierskap i næringer og fjerne hindringer for fri konkurranse, for å styrke privat sektor og øke effektiviteten i økonomien.

Offentlige tjenester: FpU mener staten bør begrense sin rolle i tilbudet av offentlige tjenester, og støtter private alternativer der dette er mulig for å øke kvalitet og tilgjengelighet.

Overvåkning: FpU mener at friheten til å leve sitt eget liv i fred er helt grunnleggende, uten skjult overvåkning og registrering fra myndighetene. FpU mener at avlytting og overvåkning kun skal kunne brukes der det foreligger en sterk grunn til mistanke og etter godkjennelse fra en domstol.

Oljefondet: FpU vil ha en restriktiv bruk av oljepenger. Avkastningen fra fondet bør gå til utbygging av infrastruktur og skattelettelser.

Politiet: FpU vil styrke politiet kraftig, alt for mange ferdigutdannede politimenn står uten jobb og de som har jobb får for få ressurser. FpU vil også ha langt mer politi i gatene. Vi mener at det er helt absurd at verdens rikeste land ikke har råd til å holde innbyggerne trygge.

Privatisering: FpU støtter en bred privatisering av tidligere statlige tjenester og infrastruktur for å øke effektivitet og kvalitet gjennom konkurranse.

Q-Melk: Tidligere hadde Tine monopol på alle meieriprodukter i Norge. I 2005 kom Q-meieriene og skapte konkurranse. Dette har ført til innovasjon og bedre produkter. FpU vil ha konkurranse på alle områder og fjerne alle monopoler.

Reguleringer: FpU vil fjerne unødvendige reguleringer som de mener hindrer frihet og innovasjon i samfunnet.

Rettssikkerhet: I et demokrati er det viktig at tiltalte får rettferdig rettergang og har mulighet til å forsvare seg. Rettsstaten:

Rettsstaten: Rettsstaten må styrkes, og domstolene må være uavhengige og gis adgang til å ugyldiggjøre lover som strider mot grunnloven.

Rosa kompetanse: FpU er imot at rosa kompetanse skal læres i barnehager og skoler. Foreningen FRI flagger tydelig kjønnsradikal ideologi og mottar særbehandling som eneste kjønnspolitiske aktør med innpass i fellesskolen og offentlige barnehager. Barn skal skjermes for kjønnsradikal og regnbuepreget seksualitetspolitikk i skole og barnehager.

Skattepolitikk: FpU ønsker en enklere og lavere skattepolitikk med færre avgifter og en flat skatterate for å fremme økonomisk frihet og vekst.

Skattelister: FpU vil forby offentliggjøring av skattelister.

Skjenketider: FpU vil åpne for at utesteder og butikker kan holde døgnåpent. Bare de som eier butikken skal bestemme når de skal ha åpent og hva de skal selge.

Utrykningspolitiet: FpU vil legge ned UP og heller overføre midlene til de respektive politidistriktene ettersom de vet best hvordan de skal prioritere midlene. FpU mener det er feil at voldtektssaker blir henlagt på grunn av ressursmangel samtidig som politiressurser brukes på å straffe vanlig folk som kjører litt for fort.

Utdanning: FpU støtter reformer i utdanningssystemet for å øke kvalitet og tilgjengelighet, og ønsker mer autonomi til utdanningsinstitusjoner for å tilpasse seg lokale behov og markedskrav.

Velferd: FpU mener at velferdstjenester bør tilbys gjennom både offentlige og private kanaler og støtter en reduksjon i statens rolle i direkte velferdsutbetalinger.

Vinmonopolet: FpU vil avvikle vinmonopolet og gjøre det mulig for dagligvarebutikkene å selge vin og sprit, slik som i Danmark.

Voldtekt og seksuelle overgrep: Dette er noen av de groveste kriminelle handlingene, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. Strafferabatten for voldtekt må fjernes. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.

Ytringsfrihet: Det er utrolig viktig at vi verner om ytringsfriheten. Alle forsøk på innskrenkninger i ytringsfriheten bør motarbeides. Ytringsfriheten bør også omfatte reklamebudskap.

Økonomisk politikk: FpU fokuserer på økonomisk liberalisme, med vekt på skattelettelser, reduksjon av offentlige utgifter, og fremming av privat sektor for å styrke økonomisk vekst.

Årsavgift: FpU vil fjerne årsavgiften på bil og motorsykler.